มันมาที่นี่เพื่อให้เราเองสบายใจ รักษาสิวอักเสบ

มันมาที่นี่เพ่ือให้เราเองสบายใจ เราว่าเรารู้ว่าที่่าผนมานั้นเราต้องการอะไร และต้องการให้เราเองได้เรียนรุ้ว่าสิ่งที่คต้องการนั้น มันมาจากอะไร ไม่น่าจะเกิดมาจากใจที่เราเองนั้นได้เทานี้ รักษาสิวอักเสบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>