สิวอุดตัน ไม่มีอีกแล้ว นะครับ

สิวอุดตัน เรา่วาไมมีอีกแล้วนะคัรบผมเองอยากจะหาทางออกเพ่ือใได้ตามที่ต้องการมากกว่านี้หละครับ ผมเองมากกว่านี้นน่าจะหาทางออกเพื่อให้ด้ตามนี้หละครับ ผมเองไม่ต้องการคิดว่าน่าจะหาทาองอกเพื่อสิง่ที่ดีกว่านี้เลย อิอิ สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>